Přejít na obsah

PředmětyPlošná tvorba

Učíme se chápat výrazovou sdělnost a estetické hodnoty výtvarného jazyka.

Kresba, malba a grafika

Zkoumáme vlastnosti obrazotvorných prvků. Promýšlíme a řešíme vzájemné vztahy barev, linií, tvarů, ploch. Přepisujeme skutečnost, učíme se stylizovat, experimentujeme s výtvarnými prostředky.

Plastická a prostorová tvorba

Zabýváme se prostorem, objemy a povrchy. Modelujeme a tvarujeme z keramických materiálů,  instalujeme v prostoru. Řešíme kompoziční vztahy a konstrukčni zákonitosti.

Objektová a akční tvorba

Soustředíme se na smyslové podněty (vůně, barvy, struktury, materiály, zvuky, pohyby, kontakty s prostředím, předměty, lidmi). Svou empatii prohlubujeme a své prožitky výtvarně zaznamenáváme. Experimentujeme s materiály a nástroji, vytváříme sbírky, proměňujeme nálezy, tvoříme nové skutečnosti, hledáme nové významy. Tvoříme v exteriéru, zkoušíme landartovou či happeningovou tvorbu.

Film a fotografie

Seznamujeme se se základy filmové řeči a fotografickými výrazovými prostředky (kompozice, světlo stín, perspektiva, nadsázka, dynamika, rytmus ad.). Využíváme multimediální technologie a objevujeme vztahy mezi barvou, zvukem, obrazem a emocemi. Zkoušíme různé formy animací.

Výtvarná kultura

prostupuje všemi předměty. Vedle teoretické výuky sbližujeme žáky s výtvarným uměním také prostřednictvím návštěv výstav v galeriích a muzeích.

V průběhu studia využívají žáci poznatků také z dalších oborů lidské činnosti (historie, biologie, ekologie ad).