Přejít na obsah

O oboruCílem výtvarného oboru je vytvoření podmínek pro bezprostřední radost z tvoření. Celostní rozvoj osobnosti s aktivním, déletrvajícím vztahem k výtvarnému umění.

 

Přípravné studium výtvarné výchovy navštěvují děti od 6 let. Ke studiu nastupují na základě výsledků talentových zkoušek a výtvarný obor navštěvují 1x týdně na 2 vyučovací hodiny. PVV trvá maximálně 2 roky a je zaměřena na rozvíjení předpokladů pro výtvarné studium I. stupně. Děti tvoří maximálně v 15členných skupinách, učí se naslouchat, rozhodovat, zapojit fantazii, nebát se experimentovat, nestydět se za svůj výkon. Zabývají se různorodými tématy ve výtvarných řadách, poznávají a reflektují svět lidí a svět fantazie, rozvíjí své vnímání, myšlení a cítění. Formou výtvarných her se seznamují s výtvarným jazykem.

I. stupeň je sedmileté studium, ve kterém žáci rozvíjí výtvarné myšlení, cítění a dovednosti ve 4 základních předmětech:
Plošná tvorba, Plastická a prostorová tvorba, Objektová a akční tvorba, Film a fotografie.

Žáci jsou přijímáni ke studiu po absolvování přípravného studia nebo na základě talentových zkoušek či pohovoru. Výuka probíhá ve 3hodinových blocích 1x týdně. Žáci tvoří samostatně i ve skupinách, témata zpracovávají ve výtvarných řadách nebo formou projektového vyučování. Jsou vedeni k hlubší úvaze a získání nových zkušeností, kde se výslednou skutečností stává samotný proces objevování a sebepoznávání a v závěru výtvarný artefakt. Vedeme žáky k pochopení souvislosti mezi námětem a prožitkem, k uplatnění vlastní fantazie, ke svobodnému způsobu vyjádření se výtvarnými prostředky. Nahlížením skutečností z více rovin a pozorováním světa si žáci osvojují otevřenější postoj k lidem, věcem a přirozeně sami k sobě.

Studium II. stupně je čtyřleté s rozšířenou hodinovou dotací pro výuku výtvarné kultury. Žáci dále prohlubují získané zkušenosti a dovednosti a zaměřují se na hlubší porozumění neverbální komunikaci na pracovní postupy, technologii. V závěru studia se věnují oblasti, ve které jsou více disponováni. Cílem studia je dovést žáky k uplatňování schopnosti komunikovat uměleckými prostředky a k samostatné spontánní a poučené výtvarné tvorbě.